Архив на категория: ЗОП

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Законодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но се наложи в икономическо-правната действителност. Характерни са вече и големият брой нарушения по прилагането му, предвид анализа на практиката на КЗК и ВАС.
Тази сфера, обхваща редица от най-бюрократичните административни процедури и е сред ключовите сектори, гарантиращи конкурентна среда и прозрачен достъп до проекти за бизнеса.
Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Услугите ни гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на ЗОП и актуалната практика по прилагането му.

Нашите сфери на дейност и услуги включват:

Правно-консултантско съдействие при планиране, организация, провеждане и участие в обществени поръчки;
Консултации по конкретни казуси, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки;
Предварително и текущо съдействие на участници в процедури по ЗОП, окомплектоване на документи и изготвяне на конкурентни технически предложения за участници/ респективно на законосъобразна документация за провеждане на избор на изпълнител;
Тълкуване на съдържание на документациите или съответно на офертите и консултации за задълженията на страните. Анализ на рисковете както на възлагане, така и на участие;
Изготвяне на документация за възлагане или съгласуване, както и съдействие на възложители в дейността по определяне на комисия за оценка на оферти, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП;
Преглед и предложения за промени в действащите вътрешни правила, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и профил на купувача съобразно действащото законодателство в областта на обществените поръчки;
Обучение при необходимост или при промяна в нормативната уредба в областта на обществените поръчки
Консултации във връзка с нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки;
Организация на защита пред КЗК и съдебни органи във връзка с възлагане на обществени поръчки;
Изготвяне на становище/възражение/отговори на запитвания;
и др.;

Чрез консултантските услуги в направление „Обществени поръчки“ помагаме на клиентите си да преценят по-пълно техните оферти, да изготвят конкурентно техническо предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най- висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по методиката.
По отношение на възложителите, гарантираме крайният продукт: изготвената от нас документация за провеждане на избор на изпълнител отразява паралелно изискванията на закона и потребностите на възложителя за избор на най-доброто качество на изпълнение, тъй като възложителите не могат да преговарят по офертата или да договарят клаузите на договора с участниците.
Европейската комисия и Съветът подчертават, че „в открита и ограничена процедура всички преговори, отнасящи се до фундаменталните аспекти на договора, такива които биха се отразили на конкуренцията и особено относно ценовите условия, са изключени. Дискусии с кандидатите са допустими, но само с цел изясняване или допълване съдържанието на техните оферти или изискванията на възложителя и при условие, че това не води до дискриминация“.
За публичните възложители процедурите на договаряне се използват по изключение, тоест само когато са налице предвидените в закона основания за тяхното провеждане. Режимът на възложителите в комуналния сектор е разбираемо по-лек и те могат да избират свободно между открита, ограничена и процедура на договаряне с обявление. Следователно по изключение те могат да прилагат само процедурата на договаряне без обявление, за която следва да са налице предвидените законови основания.
Според европейското право конкурентна процедура на договаряне е тази, при която възложителят консултира доставчиците за техния избор и договаря с тях условията на договора – технически, административни или финансови. При тази процедура въз ложителят има право да действа гъвкаво не само по време на сключването на договора, а и преди това. Процедурата обаче няма характер на частно договаряне. Тя изисква възложителят да играе активна роля при определяне условията на договора, особено по отношение на цени, срок на доставка, количества, технически характеристики и гаранции. Освен това възложителят трябва да се съобрази с правилата на добрата административна практика, а именно:

ефективно да сравни офертите и преимуществата, които те предоставят, и
да приложи принципа на еднакво третиране между конкуриращите се.
Доверяването на консултантска агенция с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, спестява средства, предпазва от грешки и гарантира постигането на заложените цели.

ПРЕДИМСТВА на услугата КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:

Мрежа от специалисти от различни области на правото, покриващи широк спектър от знания и умения, не само по отношение на прилагането на ЗОП, а и на други свързани с него актове;
Проектен и мрежов подход;
Нагласа за вникване в спецификата на Вашата организация и дейности;
Гъвкави условия;
Практическо приложение на притежаваните знания;
Познаваме и успешно управляваме рисковете, свързани с възлагане на обществени поръчки и рискове при участие в обявени процедури;
Kонфиденциалност – информацията, която сте ни поверили, не се разпространява. Всеки един от екипа на ИНТЕГРА ГРУП подписва декларация за това;
Високи морални и етични стандарти;
Професионална отговорност,
Лоялност към клиентите.

УСЛУГИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

A. УСЛУГИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

Консултантска услуга за изработване на документация за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ (загл. изм. и доп. – дв, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., изм. и доп. дв. бр.50 от 3 юли 2015г.), с конкретни ползватели на услугата – възложители на обществени поръчки съгласно чл. 7 от зоп и/или чл.4 на пмс 118., което включва:
Определяне на законосъобразната по вид процедура, съгласно праговете на приложимите закони.
Определяне на вид /услуга, СМР или доставка/, предмет и наименование на обществената поръчка.
Попълване на образците на Решение и Обявление
Попълване на обявление до ЕС;/когато е приложимо/
Определяне на срок за провеждане на процедурата;
Изработване на цялостен пакет от документация за съответната процедура по ЗОП:
Указания за подготовка на оферти в процедурата;
Образци на приложими за съответната процедура декларации;
Образец на ценова оферта;
Образци на гаранции за участие/изпълнение;
Методика за оценка на офертите – когато критерия за оценка е „икономически най- изгодната оферта”;
Образец на договор за възлагане на обществената поръчка;
Изготвяне на Техническото задание за обществени поръчки, като при ОП с предмет СМР –представяне на КСС на възложителя и подробно описание на дейностите, предмет на СМР;
Пълно описание на предмета на възлаганата поръчка;
Изготвяне на пакет документи по ПМС 118.
Консултантската услуга включва и изготвяне на необходимата кореспонденция при наложими последващи вписвания на нови обстоятелства в партидата на възложителя, нанасяне на технически или операторски редакции, отстраняване на технически или правописни грешки в попълнените образци на възложителя, чрез изготвяне на образец на Решение за промяна съгласно ЗОП, по предварително зададени параметри от възложителя, съгласно реда на чл. 27а от ЗОП.
При необходимост и законови предпоставки, консултантската услуга включва и изготвяне на образци на Решения за прекратяване на процедурата.
Осъществяване на юридически консултации и помощ при изготвяне на писма – „Въпроси и отговори”, в отговор на запитвания на потенциални кандидати / участници в процедурата.

Консултантска услуга – Изготвяне на отговор на искови молби/жалби срещу решенията на възложителя
консултации относно използването на технически средства за комуникация при представянето на доказателства;
Консултации относно представянето на писмени становища към компетентния съд- форма и съдържание; наименованието на писменото становище (искова молба или жалба, писмена защита, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);
изготвяне на необходимата писмена защита, включваща исканията на ответника, които ще бъдат точно определени в началото или края на писмената защита и излагане на тезата за оспорването на факти, твърдени от противната страна, с конкретно посочване съответните факти;

Консултантска услуга за извършване на преглед, съгласуваност, получаване на консултации и препоръки към вече изготвени документации, преди тяхното официално обявяване:
Услугата обхваща обстоен преглед на подготвената документация, нанасяне на необходимите корекции със съгласието на възложителят;
Предоставяната консултантска услуга има за цел предотвратяване на риска от обявяване и провеждане на незаконосъобразни процедури за възлагане на обществени поръчки;
Обучения за законосъобразно изготвяне на документации и провеждане на процедури по ЗОП/ ПМС 118.
Предоставяните от нас обучения:
целят намаляване риска от провеждане на незаконосъобрани процедури
са съобразени с потребностите на специфична целева група: експерти и ръководни кадри в рамките на съответната администрация, изпълнители на услуги, строителство и доставки
целят успешно реализиране на проекти на бенефициенти на донорски програми и същевременно ефективно усвояване на средствата от ЕС
гарантират възможност за мултиплициране на придобитите познания,
гарантират придобиването на приложими в практиката знания, касаещи процеса на възлагане на обществени поръчки и избор на качествен изпълнител

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ УСЛУГИТЕ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:
Субектите на възлагане определени от ЗОП са следните възложители на обществени поръчки:

органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
публичноправните организации;
обединенията от субекти по т. 1 или 3;
публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а – 7д от ЗОП;
търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а – 7д от ЗОП.
Консултации по изготвяне на документации за провеждане на избор на изпълнители по реда на ЗОП се предлагат за следните видове процедури:

Открита процедура за възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, които имат следните стойности без ДДС:
за строителство – по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 1 650 000 лв.;
за доставки, услуги и конкурс за проект – по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – по-високи от 132 000 лв.
Обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 2, за провеждане на открита процедура по закона при следните стойности без ДДС:
за строителство – равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.
Консултации относно възможностите за възложителите да прилагат предвидените в ЗОП опростени правила, при провеждане на гореизброените открити процедури:

Изготвяне на документации при провеждане на избор на изпълнител при условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
за строителство – от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 670 000 до 1 650 000 лв.;
за доставки или услуги – от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 66 000 до 132 000 лв.
Изготвяне на пълен пакет Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включва следните документи, в зависимост от вида, обекта и предмета на процедурата:

решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и консултации относно избор на правилния и законосъобразен ред на възлагане, съобразно графика за планирани поръчки със сходен предмет за календарната година;
обявлението за обществената поръчка с пълното му съдържание;
пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, когато е приложимо;
техническите спецификации / ако поръчката произтича от договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/, след запознаване с проектното предложение и целите на възлагането/, ако не е налице ДПБФП , след представяне от страна на възложителя на пълно описание на обема и спецификата, предмет на възлагане, а също така и при представяне на инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство.
разписване на минималните изисквания към офертите.
изготвяне на методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
изготвяне на образец на офертата, както и указание за подготовката й;
проекта на договор съобразен с обекта и предмета на възлагане.
В резултат на осъществяване на услугата, възложителите ще разполагат с Документация за участие, която да публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УСЛУГИ ЗА УЧАСТНИЦИ/ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Консултантска услуга за подготовка и окомплектоване на оферти на потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/ ПМС 118.
Осъществяване на юридическа подкрепа и консултации за пълното окомплектоване на оферти от страна на потенциални кандидати/ участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, включително изготвяне на Технически предложения /Плик 2/ за участие в обявени обществени поръчки.

Консултации относно възможните действия, които участника би могъл да предприема при съмнения за незаконосъобразност на решението и на документацията за възлагане на обществена поръчка.

Консултации относно формулиране на исканията за разяснения на документацията за участие от страна на потенциални участници.

Проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури от бенефициенти на донорски програми.
Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на национално, регионално и местно ниво.
Регулярно проследяване на публикувани обяви за тръжни процедури по предварително зададени критерии на ниво ЕС