Архив на категория: Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

ПРСР, Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“

1. Мярката се състои от пет под-мерки:

8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване;

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

МЯРКА 8.5. ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРЯВАЩИ УСТОЙЧИВОСТТА И ЕКОЛОГИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

.

2. Обхват на подпомагане

Изоставени з. земи и горските територии на Р България

3. Бенефициенти (включително основни условия за допустимост)

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията собственици на горски територии;

Общини собственици/управляващи горски територии;

Юридически лица управляващи държавни горски територии;

Юридически лица наематели на горски територии;

Сдружения на горепосочените.

4. Допустими разходи

Залесяване и поддръжка;

Превантивни и възстановителни дейности;

Преобразуване на горската инфраструктура и залесяване;

Преработка и подобряване икономическата стойност на горите.

5. Финансови условия и други специфични условия за мярката

Нивото на подпомагане е 100% от допустимите разходи с изключение на под-мярка 8.7.;

Кандидатите трябва да докажат собственост в/у територията с която кандидатстват или правото си да я управляват;

Минималната площ на територията е 0,5 ха;

Дървесните видове с които ще се залесява трябва да отговарят на типа месторастене;

Превантивните дейности са допустими само в горски територии класифицирани с висок или среден риск от горски пожари;

Закупуването на оборудване за сеч е допустимо само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява ефикасното му използване.

За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

6. Очакван резултат

Разширени, с подобрени икономически и екологични функции горски територии и съживени предприятия стопанисващи гори или преработващи дървесина.